تحقیق موسيقی شعر سنايی - 32 صفحه وورد

تحقیق موسيقی شعر سنايی - 32 صفحه وورد

تحقیق موسيقی شعر سنايی - 32 صفحه وورد

تحقیق موسيقی شعر سنايی - 32 صفحه وورد

تحقیق موسيقی شعر سنايی - 32 صفحه وورد

تحقیق موسيقی شعر سنايی - 32 صفحه وورد

تحقیق موسيقی شعر سنايی - 32 صفحه وورد

تحقیق موسيقی شعر سنايی - 32 صفحه وورد

تحقیق موسيقی شعر سنايی - 32 صفحه وورد

تحقیق موسيقی شعر سنايی - 32 صفحه وورد

تحقیق موسيقی شعر سنايی - 32 صفحه وورد

شعر : رستاخيز كلمات

« بسياري از قدما ، در تعريف شعر فقط صورت را در نظر گرفته اند و گفته اند : " شعر کلامي است موزون و مقفّي " . امّا هر سخن موزون و مقفّي ، شعر نيست ؛ مثلاً اگر کسي کتابي در طب ، يا رياضي يا اخلاق يا جز اين ها را به صورت موزون و مقفّي، در آورد شعر نسروده بلکه نظم ساخته است ، ...  اگر وزن و قافيه را از آن بگيريم با نثر تفاوتي نخواهد داشت.

امّا منطقيان شعر را سخني خيال انگيز دانسته اند که در نفوس تأثير کند و شور و حالي برانگيزد . چنين سخني اگر وزن و قافيه هم نداشته باشد جوهر شعري دارد » ( وحيد يان كاميار ، 1374 : 1 ) .

شفيعي کد کني معتقد است : « شعر تجلّي موسيقايي زبان است » (شفيعي كدكني ، 1386 : 389 ) . او هم چنين بيان مي دارد « شعر حادثه اي است که در زبان رخ مي دهد و در حقيقت، گوينده ي شعر، با شعر خود، عملي در زبان، انجام مي دهد که خواننده، ميان زبان شعري او، و زبان روزمره و عادي ـ يا به قول ساختگرايان چک : زبان اتوماتيکي ـ  تمايزي احساس مي کند » ( همان . 3 ) . « شعر در حقيقت چيزي نيست جز شکستن نرم زبان عادي و منطقي » ( همان . 240 ) .

« يکي از صورتگرايان روسي ، شعر را " رستاخيز کلمه ها " خوانده است » ( همان . 5 ) .

منشأ پيدايش شعر از نظر ارسطو يكي محاكا‎ت و تقليد است و ديگري ذوق وزن و آهنگ »    ( ارسطو ، 1343 : 29 ) . درباره ي تأثير شعر كه افلاطون آن را مايه ي تضعيف عقل و تهييج عواطف مي دانست و از اين رو مضر مي شمرد ارسطو معتقد بود كه شعر با تهييج عواطف انسان روح وي را از عواطف ناپسند تطهير مي كند بنابراين نمي توان اين تهييج را مضر شمرد ( زرّين كوب ، 1371 : 67 ) .

در مورد ارتباط شعر با عالم واقع گفته اند : « شعر عالم واقع است كه از دريچه ي افكار و احوال شاعر جلوه مي كند . احوال و افكار شاعر به مثابه ي شيشه ي رنگيني است كه شعاع آفتاب را عبور مي دهد و رنگ و گونه ي خود را بدان  مي بخشد » ( زرّين كوب ، 1353 : 331 ) .

نظامي عروضي معتقد است كه شاعر به وسيله ي شعرش معني كوچك را بزرگ و معني بزرگ را كوچك نشان مي دهد و زشت را لباس زيبا و و زيبا را لباسي زشت مي پوشاند ( نظامي عروضي ، 1374 :42 ) .

 

موسيقي

« موسيقي يكي از عناصر سازنده ي شعر است كه كلام را برجسته مي سازد و سبب تمايز زبان نظم از نثر مي گردد » (  فيّاض منش ، 1384 : 163 ) .

« موسيقي شعر ، نتيجه ي توازن ها و تناسب هايي است که عناصر آوايي و صوتي             تشکيل دهنده ي كوچكترين واحد شعر اعم از مصراع ، بيت يا بند در محور همنشيني زبان پديد    مي آورد . در راستاي چگونگي ايجاد توازن ها و تناسب ها، موسيقي شعر به انواع مختلفي تقسيم  مي شود. بعضي از انواع شناخته شده ي آن را شفيعي کدکني تحت عناوين " موسيقي بيروني، موسيقي کناري ، موسيقي دروني و موسيقي معنوي " معرفي مي کند » ( صهبا ،  1383 : 105 ) .

موسيقي نوعي بيان عواطف بشري است و موسيقي وسيله اي است كه آدمي براي رهايي از مشكلات و بيان كردن عواطفي كه به لفظ و حركت از عهده ي آن بر نمي آيد از آن  استفاده مي كند ( باطبي ، 1385 : 34 و 35 ) .

موسيقي از نظر تأثير ، بر سه نوع تقسيم مي شود :

اول موسيقي نشاط انگيز ،  دوم موسيقي احساس انگيز و سوم موسيقي خيال انگيز .

موسيقي طبيعي نزد انسان آن است كه عملاً يكي از اين سه تأثير را ايجاد كند، موسيقي هايي كه تأثيرشان بيش تر عموميّت داشته باشد طبيعي ترند ( همان . 40 ) .

 

پيوند شعر و موسيقي

 « شعر در حقيقت موسيقي کلمه ها و لفظ هاست و غنا موسيقي الحان و آهنگ ها » (شفيعي كدكني ، 1386 : 44 ) .

 

انواع موسيقي شعر

1- موسيقي بيروني : وزن عروضي ؛

2- موسيقي کناري : قافيه و رديف و آنچه در حکم آن هاست از قبيل برخي از تکرار ها ؛

3- موسيقي دروني  : مجموعه ي هماهنگي هايي که از طريق وحدت يا تضاد صامت هاو مصوّت هاي کلمات يک شعر پديد مي آيد و انواع جناس ها ، برخي تكرار ها و اعنات از جلوه هاي آن است ؛

4 - موسيقي معنوي : همه ي  ارتباط هاي پنهاني عناصر يک مصرع که از رهگذر انواع    تضاد ها و طباق ها و تقابل ها پديد مي آيد ( همان . 391 -  393 ) .

 

متن فوق تنها چند صفحه ابتدایی از تحقیق موسيقی شعر سنايی - 32 صفحه وورد است؛

 

برای دانلود کل تحقیق موسيقی شعر سنايی - 32 صفحه وورد از لینک زیر استفاده کنید: